Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

S účinností od 1.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

Hlavním důvodem novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost harmonizovat český právní předpis s právem Evropské unie a sice implementovat třetí směrný seznam chemických látek podle směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009.

Souběžně s touto úpravou se dává do souladu oblast problematiky chemických látek a nově i směsí ve smyslu chemického zákona. S tím souvisí i úpravy v části věnující se karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci.

Dále se upravuje, co se v tomto nařízení vlády rozumí rizikovými faktory pracovních podmínek. Samostatně se vymezuje výklad zátěže teplem v § 3, který upřesňuje, jakými kritérii je zátěž teplem vyjadřována. Za § 3 se vkládá nový § 3a - vymezení pojmů a § 3b, který upravuje zátěž teplem na pracovišti s neudržovanou a udržovanou teplotou a na venkovním pracovišti včetně hygienických limitů. Stanovují se hodnoty nastavení a chlazení pro klimatizovaná pracoviště, kde bude vykonávána pouze práce třídy I a IIa, tj, práce vsedě a dále přípustné hodnoty zátěže teplem pro klimatizovaná pracoviště, kde důvodem zavedení klimatizace jako technologického požadavku je ochrana výrobku, produktu nebo výroby.

Nově se zavádí dělení pracovišť třídy I a IIa podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nárok) a C (běžné podmínky).

Upravuje se i vyjádření dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce, jako doby přípustné a to včetně důlních pracovišť.

Pokud dojde k překračování přípustných hodnot zátěže teplem, uplatní se jako doposud režim střídání práce a bezpečnostní přestávky, což platí převážně na pracovišti, na němž je vykonávána práce s vyšší fyzickou zátěží, na pracovišti s trvalou technologicky nezbytně nutnou přítomností sálavé složky tepla a na venkovních pracovištích. U práce třídy I a IIa se naopak zdůrazňuje, že takový režim není nutný až do teploty 36 ºC. Opatření k ochraně zdraví při práci i u těchto tříd však bude aplikováno ve formě náhrady ztráty tekutin prostřednictvím ochranného nápoje již za podmínky překročení teploty 31 ºC.
§ 4 Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky
(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.
2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c.

Dále se upřesňují pojmy aklimatizovaný a neaklimatizovaný zaměstnanec. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c sníží o 30 %.

Nově se pak stanoví limit ztráty tekutin na pracovištích s délkou směny delší než 8 hodin, kde nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin o více než 20 % a zároveň s tím nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

Ztráta tekutin nahrazovaná ochranným nápojem je nově odstupňovaná jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin. U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až IIIa není striktně uváděno, že poskytovaný ochranný nápoj musí být vždy jmenovaná balená voda, ale že tyto druhy vod mohou být i ve formě jiné, tedy čerpány přímo ze zdroje.
§ 8
(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.
(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.
(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na
a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,
b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.

V části věnující se větrání (§ 41) se upřesňují druhy větrání a stanoví se nový limit minimálního objemu vzduchu pro práce třídy I a IIa na pracovišti nevýrobního a výrobního charakteru. Přidává se další druh větrání – kombinované větrání.

Nově se upravuje osvětlování venkovního pracoviště.
Nový § 45a Osvětlení venkovních pracovišť
Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor (ČSN EN 124 64 _ 2 Světlo a osvětlení _ Osvětlení pracovních prostorů _ Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.).

Novela upravuje frekvenci úklidu a malování pracovišť a jejich sanitárních a pomocných zařízení.
§ 55a Úklid
Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.

§ 55b Malování
(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání.

V příloze č. 1 k nařízení vlády jsou nové tabulky a výpočty. V tabulce č. 1 se vypouští ztráta tekutin, ta je upravena podrobněji v tabulce č. 6. Tabulka č. 2 upravuje limity zátěže teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem. Tabulka č. 3 upravuje požadavky na klimatizované pracoviště pro práci třídy I a IIa jako netechnologického požadavku, tabulka č. 4 a 5 pak upravuje limity nerovnoměrnosti zátěže. Změny jsou také v příloze č. 2, 3 a 5 

Zdroj: oborový portál www.bozpinfo.cz

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení