Morální kodex bezpečnostního technika

  1. Provádět svou profesi v návaznosti na uznávané vědecké principy s vědomím toho, že životy, zdraví a sociální pohoda může záviset na jeho profesionálním úsudku a že je povinen chránit zdraví a pohodu lidí.
  2. Poskytovat poradenství dotčeným stranám na základě faktů s ohledem na potenciální rizika a opatření nutná k prevenci negativních dopadů na zdraví.
  3. Udržovat mlčenlivost o osobních a obchodních informacích, zjištěných v průběhu svých aktivit v BOZP mimo případy, kdy jsou vyžádány na základě zákona nebo mají přednost před oblastí zdraví a bezpečnosti.
  4. Předcházet okolnostem, za kterých by mohlo dojít ke kompromisům v profesionálním úsudku anebo kde by mohlo dojít ke střetu zájmů.
  5. Poskytovat služby jen v odvětvích a oblastech, ve kterých se orientuje nebo vyzná.
  6. Postupovat zodpovědně tak, aby nenarušoval integritu profese (tedy neshazoval svým laxním přístupem reputaci ostatních).

(zdroj: AIHA - Americké sdružení průmyslové hygieny)

Přihlášení